Home Download Musics Developers
API Sources Tools File Format Technicals

emu68.h

Go to the documentation of this file.
00001 
00012 /* Copyright (C) 1998-2003 Benjamin Gerard */
00013 
00014 #ifndef _EMU68_H_
00015 #define _EMU68_H_
00016 
00017 #include "emu68/struct68.h"
00018 #include "emu68/getea68.h"
00019 #include "emu68/macro68.h"
00020 #include "emu68/error68.h"
00021 #include "emu68/cc68.h"
00022 #include "emu68/inst68.h"
00023 #include "emu68/mem68.h"
00024 
00025 #ifdef __cplusplus
00026 extern "C" {
00027 #endif
00028 
00043 extern reg68_t reg68;
00044 
00054 io68_t *EMU68_set_interrupt_io(io68_t *io);
00055 
00057 void EMU68_set_registers(const reg68_t *r);
00058 
00060 void EMU68_get_registers(reg68_t *r);
00061 
00063 void EMU68_set_cycle(u32 cycle);
00064 
00066 u32 EMU68_get_cycle(void);
00067 
00084 void EMU68_reset(void);
00085 
00106 int EMU68_init(u8 * buffer, u32 maxmem);
00107 
00110 void EMU68_kill(void);
00111 
00125 int EMU68_memvalid(u32 dest, u32 sz);
00126 
00131 u8 EMU68_peek(u32 addr);
00132 
00137 u8 EMU68_poke(u32 addr, u8 v);
00138 
00147 int EMU68_memput(u32 dest, u8 *src, u32 sz);
00148 
00157 int EMU68_memget(u8 *dest, u32 src, u32 sz);
00158 
00167 void EMU68_step(void);
00168 
00177 void EMU68_level_and_interrupt(u32 cycleperpass);
00178 
00181 void EMU68_cycle(u32 cycleperpass);
00182 
00187 void EMU68_break(u32 breakpc);
00188 
00202 int EMU68_debugmode(void);
00203 
00210 #ifdef __cplusplus
00211 }
00212 #endif
00213 
00214 #endif /* End of file emu68.h */
00215